VEDTÆGTER

Kerteminde Vinterbadere


Vedtægter for vinterbaderforeningen ”Kerteminde Vinterbadere”


Revideret og godkendt på Generalforsamling 26. marts 2024


§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er: ”Kerteminde Vinterbadere”, stiftet i november 2014.
Kerteminde Vinterbadere har hjemsted i Kerteminde Kommune.


§ 2 Formål
Det er foreningens formål at fremme sundhed og velvære samt skabe socialt samvær og glæde gennem fælles
aktiviteter, og tillige arbejde for de bedst mulige badefaciliteter for medlemmerne.


§ 3 Medlemskab
Personer over 18 år kan optages som medlem i foreningen.
Børn under 18 år kan kun bruge Søbadet i følgeskab med den forælder, der er medlem.
Udmeldelse af Kerteminde Vinterbadere skal ske skriftligt til formanden med en måneds varsel.
Alle medlemmer af Kerteminde Vinterbadere deltager i den af bestyrelsen fastlagte rengøringsturnus.
Hvis et medlem ikke deltager i rengøringsopgaven, indstilles dette medlem til eksklusion.


§ 4 Kontingent
Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet dækker perioden 1. august 31. juli og opkræves forud i august.
Kontingentrestance i mere end 2 måneder medfører automatisk sletning af medlemskabet.
Ingen, der er i kontingentrestance, kan optages som medlem.


§ 5 Eksklusion
Bestyrelsen kan udmelde et medlem, der groft eller gentagne gange tilsidesætter foreningens vedtægter
eller retningslinjer.
Medlemmet har krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
Når bestyrelsen indstiller et medlem til eksklusion, skal det meddeles medlemmet skriftligt til den
mailadresse, som medlemmet har oplyst.


§ 6 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker med mindst 21 dages varsel med angivelse af
dagsorden pr. e-mail, på foreningens hjemmeside og opslås i klubhuset.
Medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret og taleret på generalforsamlingen.


§ 7 Generalforsamlingens dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende
punkter:
1. Valg af dirigent og referent, valg af 2 stemmetællere.
2. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag, herunder fastsættelse af
kontingent, for det kommende år til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand for 2 år (i ulige år).
7. Valg af kasserer for 2 år (i lige år).
8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (i ulige år).
eller Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (i lige år).
9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen for et år.
10. Valg af 2 revisorer (en i lige år og en i ulige år).
11. Valg af revisorsuppleant for et år.
12. Eventuelt.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidig indvarslet
generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 14 dage før.
Indkomne forslag udsendes sammen med årsregnskab og budgetforslag til
medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.


§ 8 Bestyrelsen
Ud over formanden og kassereren konstituerer bestyrelsen sig selv og er foreningens daglige ledelse.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer; formanden, næstformanden, kassereren og 2
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold.
Alle bestyrelsesafgørelser foregår ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves tilstedeværelse af mindst 3
bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan nedsætte
udvalg til varetagelse af løbende fællesopgaver i foreningen.
Bestyrelsen udarbejder vejledninger og retningslinjer for den daglige drift og brug i Kerteminde
Vinterbadere.
Bestyrelsens beslutninger nedfældes i et referat.


§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af et flertal i bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af
medlemmerne skriftligt ønsker dette. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter
begæring herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse og afstemning i henhold til § 6 og § 7
.
§ 10 Foreningens regnskab.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer.
Årsregnskab med revisionspåtegning forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.


§ 11 Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden og kassereren hver for sig.
Økonomiske dispositioner aftales i bestyrelsen.
Lånoptagelse i form af kassekredit eller andet lån godkendes af generalforsamlingen.


§ 12 Opløsning
Foreningen kan opløses, når 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for, på to på hinanden følgende
generalforsamlinger. Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues anvendelse efter gældende
regler.

unsplash