VEDTÆGTER

Kerteminde Vinterbadere


Vedtægter for vinterbaderforeningen

”Kerteminde Vinterbadere”.


Sidst revideret udgave d. 28. marts 2022


§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er: ”Kerteminde Vinterbadere”, stiftet i november 2014.
Kerteminde Vinterbadere har hjemsted i Kerteminde Kommune.


§ 2 Formål
Det er foreningens formål at fremme sundhed og velvære samt skabe socialt samvær og glæde
gennem fælles aktiviteter, og tillige arbejde for de bedst mulige badefaciliteter for medlemmerne.


§ 3 Medlemskab
Som medlemmer kan optages personer over 18 år, der kan tilslutte sig foreningens formål og
vedkende sig nærværende vedtægter.
Udmeldelse af Kerteminde Vinterbadere skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel. Der
kan ikke tilbagebetales resterende kontingent ved udmeldelse i kontingentperioden. Som medlem i
Kerteminde Vinterbadere deltager man i et rengøringsrul, som er fastlagt af bestyrelsen. Alle
medlemmer af Kerteminde Vinterbadere deltager i den fastlagte rengøringsturnus.


§ 4 Kontingent
Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves forud i august. Kontingentrestance i mere end 2 måneder medfører automatisk
sletning af medlemskabet. Ingen, der er i kontingentrestance, kan genoptages som medlem, før
restancen er betalt til foreningen.


§ 5 Eksklusion og karantæne
Bestyrelsen træffer beslutning om karantæne eller indstiller et medlem til eksklusion. En beslutning om
karantæne eller eksklusion, skal meddeles medlemmet skriftlig til den mailadresse, som medlemmet
har oplyst. I sager om karantæne og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden
bestyrelsen træffer sin afgørelse.


§ 6 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i
marts måned. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker med mindst 21 dages varsel med
angivelse af dagsorden pr. e-mail, på foreningens hjemmeside og opslås i klubhuset. Medlemmer, der
har betalt kontingent senest 21 dage før generalforsamlingen, har stemme-og taleret på
generalforsamlingen.


§ 7 Generalforsamlingens dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent, valg af 2 stemmetællere.
2. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingent, for det kommende
år til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand for 2 år (i ulige år).
7. Valg af kasserer for 2 år (i lige år).
8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (i ulige år).
eller Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (i lige år).
9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen for et år.
10. Valg af 2 revisorer (en i lige år og en i ulige år).
11. Valg af revisorsuppleant for et år.
12. Eventuelt.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidig indvarslet generalforsamling er
beslutningsdygtig uanset de fremmødte.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage
før. Indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen. Beslutninger
træffes ved almindeligt stemmeflertal.


§ 8 Bestyrelsen
Ud over formanden og kassereren konstituerer bestyrelsen sig selv og er foreningens daglige ledelse.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer; formanden, næstformanden, kassereren og 2
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold. Formand og kasserer
tegner foreningen i fællesskab. Alle bestyrelsesafgørelser foregår ved almindeligt stemmeflertal, dog
kræves tilstedeværelse af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende fællesopgaver i foreningen.
Bestyrelsens beslutninger nedfældes i et referat.


§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af et flertal i bestyrelsen, eller hvis
mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt ønsker dette. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes,
senest en måned efter begæring herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse
og afstemning i henhold til § 6 og § 7.


§ 10 Foreningens regnskab.
Regnskabsåret følger kalenderåret. Årsregnskab og revisionsprotokol forelægges den ordinære
generalforsamling til godkendelse. Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer.
Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.


§ 11 Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Ved økonomiske dispositioner over 1000 kr. kræves
en bestyrelsesbeslutning. Lånoptagelse i form af kassekredit eller lån godkendes af
generalforsamlingen.


§ 12 Opløsning
Foreningen kan opløses, når 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for, på to på hinanden
følgende generalforsamlinger. Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues
anvendelse efter gældende regler.


Ovennævnte vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling den 24. november
2014.

unsplash